Select Page

Κανονισμός Λειτουργίας

Διάρκεια διδακτικού έτους : 1/09-31/07

1. Αργίες
Η Σχολή αργεί την Καθαρή Δευτέρα, την 25η Μαρτίου (Εθνική εορτή), από την
Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα (Διακοπές Πάσχα), την 1η Μαΐου,
του Αγίου Πνεύματος, από την 1η Αυγούστου μέχρι και την 31η Αυγούστου (Θερινές
διακοπές), την 28η Οκτωβρίου (Εθνική εορτή), από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6
Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς) καθώς και κάθε άλλη μέρα
που μπορεί να οριστεί εκτάκτως από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα μαθήματα που
συμπίπτουν με τις άνω ημερομηνίες δεν αναπληρώνονται, ούτε προβλέπεται
μεταβολή των διδάκτρων κατά τους εκάστοτε μήνες.

2. Απουσίες
Απουσία καθηγητή
Σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή λόγω ασθένειας ή άλλης δικαιολογημένης
αιτίας, η Σχολή υποχρεούται να αναπληρώσει το μάθημα είτε κάποια άλλη
ημερομηνία ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους, είτε επεκτείνοντας
την ώρα του μαθήματος έως ότου συμπληρωθεί ο πρόσθετος χρόνος, είτε ορίζοντας
σαν αναπληρωτή έναν εκ των καθηγητών της.
Απουσία μαθητή
Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους.
Σε περίπτωση ασθένειας ή απροόπτου οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τη
γραμματεία, η οποία θα ειδοποιεί τον καθηγητή και θα τροποποιεί ανάλογα το
πρόγραμμα του. Έγκαιρη θεωρείται η ενημέρωση που λαμβάνει χώρα 3 ώρες πριν
την έναρξη του προγραμματισμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση
γίνεται σε χρόνο λιγότερο του τρίωρου το συγκεκριμένο μάθημα δεν αναπληρώνεται.
Στο σύνολο της σχολικής χρονιάς η Σχολή δεσμεύεται να προσφέρει αναπλήρωση σε
3 μαθήματα με την προϋπόθεση, όπως προαναφέρθηκε η ειδοποίηση να γίνεται
στον προσυμφωνημένο χρόνο. Μάθημα αναπλήρωσης που ακυρώνεται από μαθητή
ή γονέα/κηδεμόνα χάνεται οριστικά.

3. Βασικές οικονομικές υποχρεώσεις
Το ποσό της εγγραφής καταβάλλεται εφάπαξ και επιβεβαιώνει την πρόθεση του
αιτούντος να παρακολουθήσει τα μαθήματα.
Τα δίδακτρα είναι ετήσια και μπορούν να καταβληθούν:
– Με μηνιαία καταβολή στο πρώτο μάθημα του εκάστοτε μήνα.
– Εφάπαξ κατά την εγγραφή του σπουδαστή με έκπτωση 10%. Η συγκεκριμένη
έκπτωση αφορά εγγραφόμενους έως και τον μήνα Οκτώβριο.
Ειδικά για το μάθημα της Μουσικής Προπαιδείας τα δίδακτρα μπορούν να
καταβληθούν:
– Με μηνιαία καταβολή στο πρώτο μάθημα του εκάστοτε μήνα.
– Κάθε τρίμηνο με έκπτωση 10%.
Η εξόφληση των διδάκτρων μπορεί να γίνεται είτε μετρητοίς, είτε με κάρτα
(χρεωστική-πιστωτικη) είτε σε υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό της μουσικής
σχολής Musicon, στον οποίο ο υπόχρεος οφείλει να αναγράφει την αιτιολογία της
καταβολής και το ονοματεπώνυμο του μαθητή. Εγγραφή και δίδακτρα καταβληθέντα
δεν επιστρέφονται. Για κάθε είσπραξη εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

4. Διακοπή φοίτησης
Ο σπουδαστής μπορεί να αιτηθεί την διακοπή της φοίτησης του καθ’ολη την διάρκεια
του έτους. Το αίτημα διακοπής κατατίθεται στη Γραμματεία κατά την διάρκεια του
τελευταίου μήνα παρακολούθησης των μαθημάτων και τίθεται σε ισχύ από την 1η
μέρα του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση αποχώρησης πριν την ολοκλήρωση του
τελευταίου μήνα, ο σπουδαστής διατηρεί το δικαίωμα αναπλήρωσης των μαθημάτων
που υπολείπονται για έναν χρόνο από την ημερομηνία διακοπής. Σε κάθε περίπτωση
ο αιτών είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στο σύνολο τους τα δίδακτρα του μήνα
κατά την διάρκεια του οποίου αιτήθηκε την διακοπή.

5. 1ος μήνας
Ο πρώτος μήνας εγγραφής στη σχολή είναι ο μοναδικός, καθ’όλη την διάρκεια
φοίτησης του σπουδαστή, που υπάρχει επιλογή είτε αναπροσαρμογής των
διδάκτρων ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είτε καταβολής
ολόκληρου του ποσού και αναπλήρωσης των μαθημάτων που υπολείπονται.

6. Προσωπικά Δεδομένα
Η «MUSICON» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνετε στην
παρούσα αίτηση εγγραφής με σκοπό την εγγραφή των σπουδαστών, την εκμάθηση
μουσικού οργάνου, την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών για την καταβολή
των διδάκτρων, την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους/αιτούντες καθώς και
οποιαδήποτε άλλη συναφή παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της «MUSICON».
Η «MUSICON» ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας νομιμοποιείται να προβαίνει στην
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σπουδαστών της, στο πλαίσιο των
ανωτέρω σκοπών και τα διατηρεί για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα εγγραφή ή όσο
χρόνο απαιτείται βάσει εννόμων υποχρεώσεων ή αξιώσεων της.
Πρόσβαση στα δεδομένα έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της
«MUSICON» στο πλαίσιο διεκπεραίωσης του σκοπού της παρούσας αίτησης
εγγραφής ή/και οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω προαναφερόμενων σκοπών
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας,
ανάκλησης της συγκατάθεσης που τυχόν έχετε παράσχει, τα οποία μπορείτε να
ασκήσετε με υποβολή αίτησης στην διεύθυνση Αναργυρούντος 45,16672 Βάρη
Αττικής ή με e-mail στο info@musicon.gr
Επιπλέον έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, contact@dpa.gr, σε περίπτωση που δεν
λάβετε απάντηση στο αίτημά σας εντός 1 μηνός ή η απάντηση που θα λάβετε δεν
είναι ικανοποιητική ή το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί.